Lage-inkomensvoordeel: maak een proefberekeningVerscheidene malen hebben we al bericht over de regelingen uit de Wet tegemoetkomingen loondomein. In het bijzonder over de loonkostenvoordelen. Per 1 januari 2018 zijn de huidige premiekortingen verleden tijd, en wordt een aantal vervangen door loonkostenvoordelen (zie o.a. Van premiekorting naar loonkostenvoordeel).

Een andere regeling uit de Wet tegemoetkomingen loondomein – het lage-inkomensvoordeel – is dit jaar in werking getreden. Dit betreft een tegemoetkoming voor werkgevers die een werknemer in dienst neemt of houdt (voor minimaal 1248 contracturen in een kalenderjaar) die gemiddeld 100% tot 125% van het minimumloon verdient.

Volgens de systematiek van de Wet tegemoetkomingen loondomein volgt de verzilvering in het volgende kalenderjaar, voor het eerst in 2018 dus. In het kort: aan de hand van de gegevens uit de loonaangifte over 2017 berekent UWV begin 2018 of er recht bestaat op het lage-inkomensvoordeel. Half maart ontvangt de werkgever dan een voorlopig overzicht met voor welke werknemers de werkgever recht heeft op het lage-inkomensvoordeel en hoeveel. Vervolgens is er correctiemogelijkheid tot uiterlijk op 1 mei 2018. Vervolgens stelt de fiscus een definitieve beschikking vast (augustus) waarna zes weken later de uitbetaling volgt.

Hoewel voor de berekening wordt uitgegaan van de gegevens die de werkgever zelf met de loonaangifte heeft aangeleverd, leert de ervaring dat er niet automatisch van moet worden uitgegaan dat de uiteindelijke berekening ook juist zal zijn. Zeker in het eerste verzilveringsjaar moet daarnaast ook rekening worden gehouden met uitvoeringsproblemen waarbij ongetwijfeld de nodige fouten kunnen optreden. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid neemt in ieder geval een voorschot op die problemen: in de onlangs ingediende vierde nota van wijziging bij de Verzamelwet SZW 2018 word voorgesteld de in de wet opgenomen termijnen van 15 maart en 1 mei indien nodig bij ministeriële regeling met twee maanden op te schuiven, indien uitvoeringstechnische redenen daartoe aanleiding geven.

Nog beter is zelf alvast een proefberekening (te laten) maken om het recht op lage-inkomensvoordeel vast te stellen.