Loondoorbetaling, welk loon?Een werkgever dient het loon van een arbeidsongeschikte werknemer gedurende twee jaar door te betalen. Op grond van de wettelijk regeling bedraagt de loondoorbetaling in het eerste ziektejaar 70% doch minimaal het geldende wettelijk minimumloon. In het tweede ziektejaar bedraagt de loondoorbetaling eveneens 70% maar is de werkgever niet verplicht dit bedrag aan te vullen tot het wettelijk minimumloon. In veel cao's zijn echter afwijkende afspraken gemaakt, op grond waarvan de werkgever een hoger loon moet doorbetalen. Maar welk loon moet de werkgever in zo'n geval doorbetalen als na die twee jaar loondoorbetaling door het UWV een loonsanctie wordt opgelegd, omdat de werkgever niet voldaan aan zijn re-integratieverplichtingen: 70% of de voor de werknemer gunstiger regeling op grond van de cao?

90% of 70%?

Die vraag was onlangs aan de orde in een zaak voor het Gerechtshof Den Bosch. De zaak betrof een werkgever op wie de cao Metaal & Techniek - Technisch installatiebedrijf van toepassing was. Op grond van die cao (art. 67 lid 1) wordt gedurende de eerste zes maanden 100% van het loon doorbetaald en vervolgens gedurende 18 maanden 90%. Omdat de werkgever tekort was geschoten bij zijn re-integratieverplichtingen legde het UWV een loonsanctie op en werd de periode van loondoorbetaling met één jaar verlengd. Maar welk loon moest nu worden doorbetaald? Volgens de cao-regeling, dus 90% (standpunt werknemer), of volgens de wettelijke regeling 70% (standpunt werkgever)? Het gerechtshof schiet in dit geval de werkgever te hulp. Dat deze tekort was geschoten in zijn re-integratieverplichtingen stond buiten kijf, maar de cao-regeling was volgens de rechter in het loonsanctiejaar niet meer van toepassing: de wettelijke regeling van artikel 7:629 BW bepaalt zowel de duur als de omvang, kort gezegd 70%, van de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte. Op grond van de cao geldt voor het tweede ziektejaar een andere regeling, 90% van het loon, maar nergens is gesteld noch gebleken dat dit op grond van de cao ook voor het derde ziektejaar geldt. Kortom, de loonsanctie voor de werkgever bleef beperkt tot doorbetaling van 70% van het laatstverdiende loon.

Voorkomen

Vaak onnodig lopen werkgevers tegen een loonsanctie aan. De werkgever is verantwoordelijk voor een goed verloop van de re-integratie. Mocht dit proces spaak lopen, bijvoorbeeld omdat de werknemer onvoldoende meewerkt of op tijd niet aan bepaalde verplichtingen wordt voldaan, dan moet de werkgever tijdig ingrijpen. Tijdig deskundige ondersteuning inroepen om dit proces te ondersteunen kan een kostbare verlenging van de loondoorbetaling voorkomen.