Laat geen premiekorting liggen, en ook geen loonkostenvoordeel!Met ingang van 1 januari 2018 vervallen de premiekortingen voor het in dienst nemen van oudere, arbeidsgehandicapte en jongere werknemers. Daarvoor in de plaats komen de loonkostenvoordelen, een subsidie achteraf voor het in dienst nemen van oudere werknemers, arbeidsgehandicapte werknemers, werknemers die behoren tot de doelgroep van de banenafspraak en scholingsbelemmerden, en voor het herplaatsen van arbeidsgehandicapte werknemers (de premiekorting jongere werknemers verdwijnt geheel).

Een belangrijke voorwaarde voor een loonkostenvoordeel is dat de werknemer tijdig een doelgroepverklaring heeft aangevraagd. Enige onduidelijkheid was er over de aanvraag van die doelgroepverklaring. Vanaf 1 januari 2018 moet die worden aangevraagd binnen drie maanden na indiensttreding van de werknemer dan wel binnen drie maanden na herplaatsing van een arbeidsgehandicapte werknemer. Onduidelijk was of die termijn ook geldt voor werkgevers die nog premiekorting willen claimen over de voorgaande jaren en daarvoor een doelgroepverklaring nodig hebben (in geval van in dienst nemen oudere werknemer vanuit uitkeringssituatie of in dienst nemen jongere werknemer vanuit uitkering). Geldt dan ook die termijn van binnen drie maanden na indiensttreding? Navraag bij UWV leert dat die termijn alleen geldt voor nieuwe aanvragen van doelgroepverklaringen voor de LKV. De termijn geldt niet voor doelgroepverklaringen die worden aangevraagd voor de premiekortingen zoals die tot 1 januari 2018 gelden.

Hierdoor is het ook na 1 januari 2018 mogelijk via een correctie van de loonaangifte premiekortingen over voorgaande jaren te claimen (tot max. € 7.000 per werknemer per jaar!). Maar wacht hier niet mee: om van het overgangsrecht (restant looptijd premiekorting per 1 januari 2018 wordt omgezet in een loonkostenvoordeel voor de resterende looptijd) gebruik te kunnen maken moet het recht op premiekorting voor 1 mei 2018 in de loonaangiftes zijn gecorrigeerd. Wordt na 1 mei een vergeten premiekorting geclaimd, dan kan een restant looptijd niet meer worden omgezet in een loonkostenvoordeel. Stel: een werkgever heeft vanaf 1 juli 2017 voor een werknemer recht op premiekorting oudere werknemers, dan is per 1 januari 2018 het restant aan looptijd 2,5 jaar. Te laat claimen van de premiekorting betekent dan dat de werkgever tot maximaal € 15.000 aan loonkostenvoordeel misloopt.

Met een scan van uw salarisadministratie kan Fiabilis voor u nagaan of er geen premiekorting en subsidies zijn blijven liggen. Door dit tijdig te doen, liefst zo snel mogelijk, kunt u profiteren nog van het overgangsrecht voor de loonkostenvoordelen.