2018: lichte stijging UWV-premies WGA en ZWOp 1 september heeft het UWV de percentages en parameters voor de gedifferentieerde premie WGA en de gedifferentieerde premie ZW gepubliceerd. Het betreft de premies die werkgevers gaan betalen indien ze zich bij het UWV verzekeren. De gemiddelde premie voor de WGA neemt licht toe van 0,74% dit jaar naar 0,75% volgend jaar. De gemiddelde premie voor de ZW neemt toe: van 0,35% dit jaar naar 0,41% volgend jaar. Vooral werkgevers met rond de honderd werknemers moeten rekening houden met een forse premiewijziging.

Het UWV verklaart de lichte stijging van de gemiddelde premie WGA doordat de WGA nog in opbouw fase is. De forsere stijging van de gemiddelde ZW-premie wordt verklaard doordat werkgevers met lagere risico's kiezen voor eigenrisicodragerschap. Werkgevers met hoge risico's, waaronder veel uitzendwerkgevers, kiezen juist voor de publieke verzekering.

Welke premies werkgevers daadwerkelijk betalen is afhankelijk van de omvang van de premieplichtige loonsom en de sector. Kleine werkgevers, met een premieplichtige loonsom tot € 328.000 (cijfers 2018), betalen uitsluitend de sectorpremie WGA en ZW. De hoogte van die premie verschilt per sector. Grote werkgevers, met een premieplichtige loonsom van meer dan € 3.280.000 betalen een individuele berekende premie die gebaseerd is op hun uitkeringslasten. Middelgrote werkgevers, premieplichtige loonsom tussen € 328.000 en € 3.280.000 die deels gebaseerd is op de sectorpremie, deels op de berekende premie.

Bij de WGA krijgen 41 sectoren te maken met een premiestijging, 22 sectoren met een premiedaling en 4 sectoren met een ongewijzigde premie. Ook bij de Ziektewet hebben meer sectoren te maken met een premiestijging dan met een premiedaling. In 43 sectoren stijgen de sectorale premies, in 23 sectoren dalen ze en in één sector blijft de premie gelijk. Door de economische opleving daalt de ziektewetpremie in de bouwsectoren, maar andere sectoren waar sprake is van een sterke toename van flexpersoneel stijgt de ZW-premie meer dan gemiddeld.

De premiemutaties (WGA en ZW) zullen naar verwacht met name zich voordoen bij kleinere grote werkgevers en grotere middelgrote werkgevers (grofweg werkgevers met circa 100 werknemers).


Figuur 1 Premiemutaties WGA 2018 (Bron: UWV, Premienota 2018)

Figuur 2 Premiemutaties ZW 2018 (Bron: UWV, Premienota 2018)

Eigenrisicodrager worden of niet?

Nu de premies en parameters voor de ZW en WGA 2018 bekend zijn, valt beter te beoordelen of een overstap van publieke verzekering naar de private markt, eigenrisicodrager worden, of juist omgekeerd zinvol is. UWV zelf verwacht dat het aandeel eigenrisicodragers WGA na een kleine teruggang in 2017 weer zal toenemen als gevolg van maatregelen in de hybride markt WGA weer iets zal toenemen. Ook voor de ZW wordt een stijging van het marktaandeel eigenrisicodragers verwacht. Overstappen van het publieke bestel naar de private markt of omgekeerd kan telkens per 1 januari of per 1 juli. Dertien weken daarvoor moet hiervoor de aanvraag worden ingediend bij de Belastingdienst.

Bron: Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2018 (Stcrt 2017, nr. 49381)