Minimumloon: wijzigingen per 1 januari 2018

Per 1 januari treedt weer een aantal wetswijzigingen in werking waarmee een werkgever rekening moet houden. Aan een aantal wijzigingen, zoals het verdwijnen van de premiekortingen en de loonkostenvoor  […]

20-12-2017> lees verder

Bezwaar tegen beschikking Whk

Vorige week berichtten we over de beschikking Werkhervattingskas (Whk) die eind november/begin december bij werkgevers op de mat valt. Diezelfde week, op 29 november, werd een opmerkelijke uitspraak v  […]

06-12-2017> lees verder

Beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas ontvangen?

Rond eind november stuur de Belastingdienst ieder jaar de beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas. Voor werkgevers is het zaak die beschikking altijd goed te (laten) controleren. De er  […]

28-11-2017> lees verder

Opleidingskosten: vergeet niet de cao-fondsen

Vrijwel iedere werkgever krijgt er weleens mee te maken, opleidingskosten. Van de totale kosten voor het in dienstnemen betreft het gemiddeld een kleine kostenpost, maar als de kosten zich voordoen ku  […]

20-11-2017> lees verder

Lage-inkomensvoordeel: maak een proefberekening

Verscheidene malen hebben we al bericht over de regelingen uit de Wet tegemoetkomingen loondomein. In het bijzonder over de loonkostenvoordelen. Per 1 januari 2018 zijn de huidige premiekortingen verl  […]

01-11-2017> lees verder

En de premies sectorfondsen WW...

Nadat begin september de premies voor de WGA en ZW 2018 zijn bekend gemaakt volgden op 24 oktober de publicatie van de sectorpremies 2018 voor de sectorfondsen WW. Daarmee wordt het financiële pl  […]

24-10-2017> lees verder

Inhouding op minimumloon: let op bij cafetariamodel

Op 17 oktober is de halfjaarlijkse verhoging van het wettelijk minimumloon gepubliceerd. Per 1 januari 2018 wordt dit verhoogd met 0,81%. Het volwassenen minimumloon (vanaf 22 jaar) per maand bedraagt  […]

17-10-2017> lees verder

Regeerakkoord: nieuw beleid vanaf 2019

Op dinsdagmiddag 10 oktober 2017 is na langdurige formatiebesprekingen eindelijk een regeerakkoord gepresenteerd. Veel nieuwe beleid, met name ook op onderwerpen die personeel en personeelskosten rake  […]

10-10-2017> lees verder

Ruimte voor finetunen

Met nog drie maanden te gaan tot het jaareinde is het voor werkgevers aan te raden de salarisadministratie goed onder de loep te houden. Wellicht wordt een fiscale of andere regeling niet optimaal ben  […]

02-10-2017> lees verder

Laat geen premiekorting liggen, en ook geen loonkostenvoordeel!

Met ingang van 1 januari 2018 vervallen de premiekortingen voor het in dienst nemen van oudere, arbeidsgehandicapte en jongere werknemers. Daarvoor in de plaats komen de loonkostenvoordelen, een subsi  […]

26-09-2017> lees verder

Besparen op sectorpremies; let op de voorwaarden

Eind oktober, begin november worden de sectorpremies voor 2018 voor de Werkloosheidsfondsen bekend gemaakt. De premies verschillen per sector. Een aantal sectoren kent een premiedifferentiatie naar co  […]

12-09-2017> lees verder

Loonkostenvoordelen - administratieve lastenvermindering, of toch niet?

De loonkostenvoordelen die volgend jaar de huidige premiekortingen vervangen worden wel gebracht als een administratieve lastenverlichting voor werkgevers. Hoewel de nieuwe regeling zeker een eenvoudi  […]

06-09-2017> lees verder

2018: lichte stijging UWV-premies WGA en ZW

Op 1 september heeft het UWV de percentages en parameters voor de gedifferentieerde premie WGA en de gedifferentieerde premie ZW gepubliceerd. Het betreft de premies die werkgevers gaan betalen indien  […]

02-09-2017> lees verder

Nog recht op premiekorting? Handel snel!

Mogelijk heeft u als werkgever nog recht op premiekorting over voorgaande jaren. Bijvoorbeeld omdat u toen een oudere werknemer in dienst heeft genomen, een arbeidsgehandicapte of jongere vanuit een u  […]

11-08-2017> lees verder

Van premiekorting naar loonkostenvoordeel

Vanaf volgend jaar kunnen werkgevers in aanmerking komen voor een loonkostenvoordeel indien zij een oudere werknemer in dienst nemen, een arbeidsgehandicapte werknemer in dienst nemen of herplaatsen o  […]

06-08-2017> lees verder

Verblijven = fysiek verblijven

Heeft u te maken met werknemers die tijdelijk naar Nederland worden uitgezonden, bijvoorbeeld door een buitenlands concernonderdeel, dan spelen er tal van soms complexe vragen waar u als werkgever rek  […]

27-07-2017> lees verder

Subsidieregeling praktijkleren: 15 september nadert

Werkgevers die een praktijkleerplaats of een werkleerplaats aanbieden kunnen in aanmerking komen voor de subsidieregeling praktijkleren. Aanvragen dienen ieder jaar na afsluiting van het studiejaar te  […]

20-07-2017> lees verder

Flexibele schil op termijn duurder?

Gespecialiseerde uitzendbureaus konden voorheen onder bepaalde voorwaarden op verzoek worden ingedeeld in de veelal goedkopere vaksector in plaats van 'sector 52, Uitzendbedrijven'  […]

16-07-2017> lees verder

Loondoorbetaling, welk loon?

Een werkgever dient het loon van een arbeidsongeschikte werknemer gedurende twee jaar door te betalen. Op grond van de wettelijk regeling bedraagt de loondoorbetaling in het eerste ziektejaar 70% doch  […]

10-07-2017> lees verder

Hoe doet u het als grote werkgever?

De instroom in de WIA stijgt, maar het beeld per sector en per werkgever verschilt, zo blijkt uit de instroomcijfers grote werkgevers die UWV 30 juni heeft gepubliceerd  […]

03-07-2017> lees verder

Instroom WIA in de lift

Berichtte UWV in voorgaande jaren dat de instroom in de WIA sinds 2011 stabiel was, met zelfs twee duidelijke afnames in 2012 en 2015, voor 2016 noteerde UWV begin juni een forse toename van +11,8%  […]

03-07-2017> lees verder

Tegemoetkomingen loondomein: afwachten geen optie

Met ingang van dit jaar hebben werkgevers te maken met de Wet tegemoetkomingen loondomein. Ofschoon deze wet ook een administratieve lastenverlichting betekent voor werkgevers  […]

27-06-2017> lees verder

No-riskpolis oudere werknemer vanaf 56 jaar

Werkgevers die een oudere werknemer vanuit een uitkeringssituatie in dienst nemen van 62 jaar of ouder komen in aanmerking voor een no-riskpolis van het UWV  […]

27-06-2017> lees verder

Wat is de juiste sector?

Met enige regelmaat wordt er geprocedeerd over de sectorindeling. Het financiële belang is groot gezien de premieverschillen voor de werkhervattingskas en de sectorale premies voor de WGA en ZW-f  […]

29-05-2017> lees verder

Duidelijkheid over 'derde WW-jaar'

Na jarenlange discussie is op 10 mei de Stichting van de Arbeid naar buiten gekomen met een brief aan de decentrale cao-partijen, waarin de hoofdlijnen voor de reparatie van het 'derde WW-jaar' uiteen  […]

29-05-2017> lees verder

Eigenrisicodrager worden of niet?

Per 1 juli zal weer aantal werkgevers overstappen van het publieke bestel naar een private verzekeraar of vice versa voor het verzekeren van hun WGA-risico. Het volgende overstapmoment is 1 januari 20  […]

28-05-2017> lees verder

Zorg voor zekerheid

De periode tussen twee kabinetten is voor ondernemers altijd een onzekere periode. Onzekerheid bijvoorbeeld over de 'open eindjes' van het demissionaire kabinet  […]

01-05-2017> lees verder